ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی

نویسندگان

چکیده

ظهور و رشد پیدیده اقتصاد دیجیتالی و شکل گیری بازارهای الکترونیکی و دستیابی به توانمندی کسب و کار الکترونیکی که بازاریابی الکتروینیک یکی از اجزا مهم آن محسوب می شود را برای شرکت ها به امری اجتناب نا پذیر تبدیل کرده است باوجود این که بسیاری از شرکت ها ناچار به حرکت به سمت بازاریابی الکترونیکی هستند اما این تغییر توانمندی های سازمانی مختلفی را می طلبد مقاله حاضر با هدف ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت ها در ÷یاده سازی و به کارگیری فناوری اطلاعاتی در بازاریابی تهیه شده است در این مقاله پس از بررسی اجمالی اقتصاد دیجچتالی و بازارهای الکترونیکی به معرفی بازاریابی الکترونیکی پرداخته و چارچوبی مفهومی برای گذار به بازاریابی الکترونیکی طرح شده است همچنین نتایج بررسی مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی در این مقاله ارائه شده است

کلیدواژه‌ها