ارائه مدلی برای دستیابی به بهترین مسیر در شبکه بر اساس معیارهای چندگانه

نویسنده

چکیده

شبکه ابزار مناسب و ملموسی برای تصمیم گیری درباره مسایل متنوع و ÷یچیده ای است که تحلیل آنها به کمک روش های دیگر دشوار و گاهی به محاسبات طولانی نیازمند است برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر در شبکه روش های مختلفی وجود دارد روش های مورد نظر بر اساس یک معایار طراحی شده اند مثلا معیار مسافت هزینه و زمان و ..... به طوری که مقادیر هر معیار جمع پذیر است حال اگر تصمیم گیرنده بخوهد برای رسیدن از مبدا به مقصدی همزمان چند معیار مختلف و گاهی متضاد را که بعضی از معیارها جمع ناپذیرند در نظر بگیرند روش انتخاب مسیر چگونه خواهد بود در این مقاله سعی شده ای مدلی برای پیدا کردن بهترین مسیر برای اینگونه شبکه ها ارائه شود

کلیدواژه‌ها