شبیه سازی، کاربردها، نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن

نویسنده

چکیده

در این مقاله پس از معرفی شبیه سازی به عنوان پرکاربرد ترین روش علمی و تشریح مراحل مختلف اجرایی آن، برخی از کاربردهای واقعی آن را در زمینه نرم افزارهای شبیه سازی بر روی خودکار کردن فرایند مدلسازی متمرکز شده اند. این نرم افزارها را می توان به سه دسته مولد برنامه، مدلساز سیستم های خاص و مدلساز چند منظوره تقسیم کرد. مروری بر امکانات این نرم افزارها و بحثی درباره تحقیقات آینده در زمینه شبیه سازی بخش دیگری از این مقاله را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها