نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی ضرایب اهمیت سؤالات مختلف یک پرسشنامه پرداخته است. در پرسشنامه ها که یکی از مهمتریت ابزارهای جمع آوری اطلاعات است معمولاً سؤالات مختلف دارای ضرایب یکسان هستند ولی واقعیت نشان می دهد بعضی از سؤالات از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و وزن بیشتری باید داشته باشند. از تکنیک های بسیاری برای بدست آوردن ضریب وزنی سؤالات پرسشنامه ها می توان استفاده کرد که از جمله آنها روش آنتروپی – روش بردار ویژه و ... است. در این مقاله سعی شده است ابتدا به بررسی وضعیت موجود در مورد ضریب اهمیت پرسشنامه(مورد مطالعه پرسشنامه ارزیابی اساتید در دانشگاه شاهرود) پرداخته شود، سپس با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه را بدست آوریم. نتایج حاصله تفاوت فاحشی را بین ضرایب اهمیت(ضریب وزنی) موجود و ضریب بدست آمده نشان می دهد. حل مدل از نرم افزار Lingo و Excel استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها