بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان

چکیده

برای کاهش هزینه ها و زمان خوابیدگی ماشین آلات صنعتی ، یکی از مهمترین اقدامات جهت پیشگیری از خرابی، بازرسی نگهداری است. بر مبنای محاسبات آماری با بنطباق میزان شکست ، مدت خرابی و زمان بازرسی با تابع توزیع نمایی نسبت به حداقل نمودن مجموع زمان های خوابیدگی بوسیله تعیین تعداد بازرسی اقدام می شود.

میزان شکست بدون انجام هرگونه بازرسی نگهداری است. با توجه به اهمیت و حساسیت برخی صنایع، تعیین تعداد بازرسی با قابلیت اطمینان معین ضرورت می یابد که با استفاده از محاسبات آماری از رابطه زیر بدست می آید.

روش های جایگزین برای انجام این کار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عبارتند از :
1- شناسایی الگو
2- بهینه سازی
استفاده از توانایی شناسایی الگوی شبکه عصبی MLP به معنی یادگیری رفتار سیستم و تعمیم عملکرد گذشته به آینده در دوره عادی عمر ماشین و زمان بندی بازرسی نگهداری بر مبنای این عملکرد می باشد. تابع معیار این شبکه است که در آن تعداد بازرسی واقعی یا محاسبه شده توسط روش آماری در واحد زمان و د تابع بازرسی قابل محاسبه بوسیله شبکه عصبی است ، به طوری که تابع معیار حداقل شود.
در این مقاله با استفاده از توانایی بهینه سازی شبکه عصبی و برای حداقل کردن مجموع زمان خوابیدگی ماشین از تابع معیار استفاده می شود و سرانجام برای حداقل کردن مجموع زمان خوابیدگی همراه با حداکثر کردن قابلیت اطمینان ، نسبت به حداقل کردن تابع معیار توسط شبکه عصبی اقدام می گردد. کسب نتایج جامع و ملموس به صورت ترکیب بهینه زمان خوابیدگی ( که با تعداد بازرسی رابطه معکوس دارد) و قابلیت اطمینان ( که با تعداد بازرسی رابطه مستقیم دارد) برتری نسبی روش جدید را یه منصه ظهور می رساند.

کلیدواژه‌ها