بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران

نویسنده

چکیده

یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سازمان ها بررسی و مطالعه مهارت های مدیران است . مهارت های ادراکی یکی از انواع مهارت های مدیران تلقی می شود. ذهنیت فلسفی مدیران گویای مهارت های ادراکی است که به سه بعد جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف تقسیم می شود. تحقیق حاضر گزارش مطالعه پیمایشی در خصوص بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران در دو شهر نجف اباد و سمیرم در بهار سال 1377 می باشد. منظور از ابعاد اجتماعی تأکید بر تفکیک اجتماعی ( شامل جنس و تحصیلات ) ، سازمان اجتماعی، ساخت اجتماعی و سابقه مدیریتی بوده است. داده های تحقیق مربوط به 200 مدیر در چهار سازمان است که از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS در محیط Windows استخراج و تحلیل گردیده است.

کلیدواژه‌ها