ارتباط با پژوهش و تأثیر آن بر تصمیم گیری

نویسنده

چکیده

چنانچه تصمیم گیرندگان سازمان های اجرایی ، از تحقیقات حوزه کاری خود بهره برداری کرده ، آن را در تصمیم گیری ها تأثیر دهند نقش مهمی در توسعه جوامع خواهند داشت ؛ این امر در گرو ارتباط عمیق تصمیم گیرندگان با دستگاه های تحقیقاتی و پژوهشی است. در این مقاله ابتدا مفاهیم بهره برداری از تحقیقات ، تصمیم گیری مؤثر است برشمرده ، به تشریح تأثیر همگنی و اعتماد متقابل تصمیم گیرندگان و محققین در استفاده از تحقیقات پرداخته می شود. علاوه بر این توضیح داده خواهد شد که عواملی چون سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع ، شیوه اجتماعی شدن افراد و تفاوت های فرهنگی تصمیم گیرندگان و محققان می تواند بر چگونگی ارتباط این دو گروه و در نتیجه بر بهره برداری از نتایج تحقیقات مؤثرواقع شود. لذا می توان گفت که تکنولوژی و سازماندهی مناسب ، همگرایی اجتماعی شدن در دوران های کودکی ، نوجوانی و اشتغال در برقراری ارتباط مؤثر و کاهش فاصله فرهنگی بین تصمیم گیرندگان و محققان مؤثر بوده ، می تواند امکان استفاده از نتایج تحقیقات در تصمیم گیری را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها