نقش سرمایه گذاری در خود کفایی صندوقهای بازنشستگی

نویسنده

چکیده

یادداشت سردبیر :
از این شماره فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت برای ایجادارتباط میان مفاهیم ، نظریه ها و چگونگی کاربرد آنها در صحنه عمل، مقالاتی برگرفته شده از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های مدیریتی را درج می نماید.
امید است از این طریق بتوان دستاوردهای جدید علمی در رشته مدیریت را به اطلاع علاقمندان و دانش پژوهان رساند.