معرف کتاب: نام کتاب: مقدمه ای بر اقتصاد توسعه

نویسنده

چکیده

کتاب مقدمه ای بر « اقتصاد توسعه » سومین اثر نویسنده است که همانگونه که از اسم کتاب روشن است ، این اثر به عنوان مدخلی بر تجزیه و تحلیل های توسعه اقتصادی به رشته تحریر درآمده است . مطالب کتاب در شش فصل تنظیم شده است . در « سخنی با خواننده » که به اجمال توسط نویسنده معرفی شده چنین می خوانیم :
« ... و اگر بخواهیم واقعی و دقیق بیندیشیم ، بدون تردید ، می توانیم موضوع رشد و توسعه را ممشغله تاریخی اندیشه بشر به شمار آوریم . به هر حال ، طرح علمی مسائل رشد و توسعه این قدمت را ندارد و روی هم رفته همپای حضور انقلاب صنعتی در صحنه تجزیه و تحلیل های اقتصادی ظاهر شده است ...»
« ساده نویسی و توجه به چارچوب سرفصل های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از خصوصیات این نوشته است که آن را نه تنها برای دانشجویان و آشنایان به مفاهیم علمی اقتصاد بلکه برای عموم نیز قابل استفاده می سازد .»