آموزش و پرورش و بهره وری

نویسنده

چکیده

بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است و مطالعات تجربی در کشورهای غربی نشان داده که اهمیت بهره وری در آهنگ رشد اقتصادی در بلند مدت ، بیش از مشارکت مجموع عوامل کار و سرمایه است ، دقیقاً به همین دلیل امروزه تمام کشورهای جهان در پی به دست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند ، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر ، به تولید ملی بیشتری برسند .
سؤال این است که چگونه می توان میزان بهره وری تولید را افزایش داد؟
چه عواملی باعث رشد بهره وری خواهد شد ؟ از هر سو که به قضیه نگاه کنیم ، به نظر می اید که آموزش و پرورش یکی از متغیرهایی است که شاید بیش از هر عامل دیگری نرخ بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهد . هدف از تقریر این مقاله ، روشن ساختن نقشی است که آموزش و پرورش در پیشرفت بهره وری در بلند مدت به عهده دارد.