نظام بهره برداری سازمانها و مجامع علمی و منطقه ای و بین المللی برای مراکز دانشگاهی تحقیقاتی و فرهنگی کشور

نویسنده

چکیده

از جمله منابعی که تاکنون ، آن چنان که باید ، مورد توجه و بهره برداری صحیح و کامل قرار نگرفته " سازمانها و مجامع علمی منطقه ای و بین المللی " است، دامنه فعالیت این سازمانها و مجامع ، که سطح وسیع گسترده ای در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای پیشرفته دارد، توانسته است با جذب امکانات از نیروهای متنوع به موازات سایر فعالیتها نقش بسزائی در آموزش نیروی انسانی کشورها و ارتقای کیفیت آنها ایفا کند. سازمانها و مجامع مزبور همانند شبکه ای متشکل از نیروهای متخصی است که هدف اولیه مشترکشان بالا بردن سطح دانش و علوم بشری است و از وسایل ارتباطی و تبادل سریع اطلاعات میان جوامع بشری برخورد دارند و قدرت عرضه تسهیلات و فرصتهای مناسب علمی را دارا می باشند . چوب مشخص تعیین کرد ، مطابق با نیاز های برنامه ای مملکت ، و با فراهم ساختن امکانات داخلی از جنبه های نیروی انسانی ، تشکیلات سازمانی ، و ... ، برنامه ریزی لازم را برای بهره وری بیشتر به عمل آورد. آنچه مبنای تدوین این طرح قرار گرفته است و تحلیل نظری آن را فراهم ساخته ، ضرورت توجه وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این منابع بین المللی است که می تواند در کنار دیگربرنامه ها و سیاستهای داخلی ، کمکی در جهت راهبری اهداف آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی مراکز وابسته بشمار رود. با بذل توجه کافی و فراهم ساختن امکانات لازم ، انتظار می رود در زمینه نه گانه طبقه بندی فعالیتهای سازمانها و مجامع علمی منطقه ای و بین المللی ، متناسب با تشکیلات اداری مربوط، بتوان بهره برداریهای ماسب در چهارچوب برنامه پنجساله به عمل آورد.