مدیریت و فشارهای روانی

نویسنده

چکیده

فشارهای روانی در زبان فارسی به معنای فشارهای عصبی و یا فشارهای جسمی ، روحی و روانی به کار رفته است . یکی از کاربردهای این کلمه در زبان انگلیسی ، فشارهای فیزیکی ، روحی – روانی و هر گونه فشاری است که بر پیکر انسان وارد شده و بطور ناخواسته ، بر جسم و روح و روان فرد اثرات نامطلوبی را بجا می گذارد .
انسان موجودی زنده و متفکر است ، بدیهی است که محرکهای دنیای خارج از وجود و آنچه که در اطراف او ، خانواده ، محیط کار و یا اجتماع می گذرد ، نقشها و تصاویری را که در ذهن مجسم می کند که ممکن است بنا به تجربیات قبلی ، این برداشتها ، خوشایند و یا ناخوشایند باشد . به همین جهت روان شناسان ، فشارهای روانی را از حالات طبیعی انسان می دانند.