جستجویی در پی روش نظام مند برای مدیریت (1)

نویسنده

چکیده

درآمد:
در حدود هفتصد و پنجاه سال پیش " دان دوی " ، که تاریخ خط چین را تدوین کرد ، در پاسخ به کسانی که او را برای " دست یازیدن " به چنان کاری شگرف ، آماج " اما ها " و " آیاها " ... قرار دادند نوشت :
" من به کاستیهای کارم معترفم اما اگر می باید چندان تامل کنم که خامیهای کارم همه پخته و کاستیهای آن ، همه برطرف شود نگارش این کتاب هرگز به پایان نمی رسید ".
نگارنده اعتراف " دان دوی " را سپر خود در برابر تیر لطف تمامی دوستانی خواهد ساخت که از سر حزم و احتیاط "کمان ملامت " را بر خواهند کشید و پرداختن به چنین موضوعی را گستاخی به ساحت بزرگان را ه می دانند . باری این کار را " سیاه مشقی " می دانیم که منتظر رهنمودهاست و می توان کمترین ارزش آن را برانگیختن " تأملی نقادانه " بریا علاقه مندان به مدیریت دانست.