مدیریت تحول و پیشرفت تکنولوژی

نویسنده

چکیده

در جهان امروز ، علم با چنان سرعتی متحول می گردد که در گذشته هرگز تصورآن هم ممکن نبود و میزان امکانات مادی ، مالی و انسانی که به تحقیقات اختصاص پیدا می کند بیانگر این سرعت است ، زیرا این میزان تعیین کننده سرعت تحولات علمی ، نرخ رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی هر جامعه می باشد . هر کشوری که امکانات بیشتری به تحقیقات اختصاص دهد ، تحولات علمی نیز سهم بیشتری خواهد داشت و به همان نسبت از نتایج آن به نفع خود سود خواهد برد و بر اساس قدرت خویش در این زمینه ، سخن خود را بر سایر قدرت خویش در این زمینه ، سخن خود را بر سایر جوامع تحمیل خواهد کرد . امروزه ابر قدرت شدن ، به امکانات نظامی ، سیاسی و ... نیست ، بلکه هر کشوری که به تحولات علمی بیشتر ( تکنولوژی پیشرفته تر ) دست یابد ، قدرت نظامی و سیاسی را نیز ازآن خود خواهد ساخت و به خدمت خویش خواهد گرفت.