مشکلات کلان و راه حلهای خرد منظومه اداری جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

1- در این بررسی سعی شده که تعریف مختصری از ویژگیهای عمده سازمانها و نهادهای دولتی که در 12 مورد عمده خلاصه می شود ، ارائه گردد.
2- تبیین نظری و مقدماتی مشکلات کلان و راه حل های خرد در موارد زیر ارائه گردیده است :
- وضعیتهای کلان و خرد سیستم مدیریت .
- چارچوب و ارتکاذات ذهنی فرهنگی – قومی .
- اسلام به عنوان تفکر مجرد منطبق بر وحی .
- تحمیلات و واردات ساختار آموزشی و روش شناسی صرفاً عقلانی که از خارج به کشورهای اسلامی در کل و به ایران در جزء سرایت کرده و ادامه دارد.
3- روندهای کلان جهان صنعتی در موارد زیر بررسی قرار گرفته است: ( ده مورد )
1- روند جامعه صنعتی به جامعه اطلاعات
2- روند تکنولوژی اجباری به تکنولوژی فوق مدرن
3- روند دموکراسی اشعاری به دموکراسی مشارکتی
4- روند سلسله مراتب به روند شبکه
5- روند این یا آن به انتخابهای چندگانه
6- روند اقتصاد ملی – کشوری به اقتصاد جهانی
7- کوتاه مدت نگری به بلند مدت نگری
8- روند تمرکزگرائی به تمرکز زدائی
9- روند کمکهای نهادی به خود کمکی
10 - روند شرق – غرب به شمال – جنوب
4- مشکلات کلان مدیریت ساختارهای اداری جمهوری اسلامی ایران ، ( 1- میراث تاریخی توأم با ترس 2- ناسیونالیزم یا جزمیتهای ایدئولوژیک 3- عدم ثبات منطقه ای 4- نفت و اقتصاد تک محصولی ).
5- راه حلهای خرد و بخش خصوصی در مقابل مشکلات و بخش دولتی .
1-5-مخالفتهای بوروکراتیک
2-5-مقاومتهای سیاسی
3-5- نبود بازارهای سرمایه ای داخلی
4-5- فقدان رقابت مثبت و زاینده

6- راه حلهای بسیار خرد و بهبود بخشی به کارآیی سازمانهای دولتی : مدیریت مؤثر و مسئولانه قدرت در حد سلولی و رفتاری آن با اموری که مدیر در رفتار روزانه باید مدّ نظر داشته باشد.
7- منابع و مأخذ.