تأملی بر واژه های تخصصی (1)

نویسنده

چکیده

یادداشت سردبیر
مدیران کارشناسان برای ایجاد ارتباط میان مفاهیم ، نظریه ها و چگونگی کاربرد آنها و همچنین برای اینکه بتوانند ارتباطات مؤثری را برقرار سازند نیازمند به استفاده از واژه های گوناگون تخصصی هستند . درک درست واژه ها درانتقال معنی و مفهوم نقش اساسی دارد.
از این رو فصل نامه دانش مدیریت در راستای اهداف علمی و پژوهشی خود از این شماره سرفصل جدیدی را برای بررسی واژه های تخصصی مدیریت اختصاص داده است . امید است که در این راه یاری هر چه بیشتر صاحبنظران بهره مند گردیم.