بررسی اثرات واحدهای تولیدی در شرکتهای صنعتی

نویسنده

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی کشورهای جهان از طریق استفاده از الگوهای مختلف توسعه اقتصادی دنبال می شود. جهت گیری این الگوها در کشورها پیشرفته ، غالباً بخش صنعت است ، اگرچه این کشورها در بخش کشاورزی نیز مستقل هستند اما اساس توسعه اقتصادی خود را بخش صنعت قرار داده اند.
در کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، الگوهای رشد و تسعه اقتصادی به صورت مشترک هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت دنبال می شود . اگرچه هر از چندگاهی اولویتهای بخش کشاورزی و بخش صنعت جایگزین یکدیگر می شوند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسیدن به استقلال صنعتی به عنوان یک هدف ملی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نتیجه این توجه به بخش صنعت ، صدور بیش از 20000 موافقت اصولی احداث صنایع کوچک و متوسط است .
با شروع جنگ تحمیلی و بروز مشکلات برای ادامه فعالیت واحدهای صنعتی بزرگ تولیدی ، که به لحاظ تکنولوژی تا اندازه زیادی به خارج از کشور وابسته بودند ، با مشکل روبرو شد و این وضعیت ، زمینه را برای توجه بیشتر به صنایع کوچک و با تکنولوژی ساده فراهم آورد.
این روند تا قبل از پایان جنگ تحمیلی ادامه داشت اما پس از اتمام جنگ و عادی شدن وضعیت اقتصادی ، واحدهای صنعتی بزرگ ، بهره برداری از ظرفیتهای خالی خود را از سر گرفتند و همین امر موجب بروز مشکل رقابت قیمت برای واحد های صنعتی کوچک شده است .
در این تحقیق تلاش شده است ضمن بررسی دقیق مشکل اشاره شده ، راه حل مناسبی ارائه شود.