جایگاه و نقش شوراهای اسلامی روستایی در انتقال تحقیقات مدیریت کشاورزی به منظور توسعه اقتصادی روستاهای کشور بعد از انقلاب اسلامی

نویسنده

چکیده

فرد و جامعه بدون یکدیگر نمی توانند زندگی کنند و این یک واقعیت انکار ناپذیر است که هم انسان و هم جامعه به صورت غیر قابل تفکیکی با یکدیگر رابطه تعاملی دارند ، در این ارتباط ، استمداد از قدرت تفکر – تجزیه و تجربه طولانی سایرین و همفکری متقابل ، برای حل مشکلات ، اساس کار و هدف شوراها را تشکیل می دهد که جایگاهی بس عظیم و نقشی بارز درانتقال پژوهش و تحقیقات انجام شده تولیدی بویژه در زمینه مدیریت کشاورزی و تولیدات مواد غذایی ، که باید اصولاً به دست جامعه دردمند و نیازمند روستایی برسد ، دارد. این نقش شوراها به منظور انتقال و جایگاه ظریف آن در این مقاله بررسی می شود.