معرفی پایان نامه : بررسی صنعت بازیابی لاستیکهای مستعمل و انتخاب تکنولوژی مناسب در ایران ( درباره لاستیکهای ماشینهای سنگین )

نویسنده

چکیده

در اینکه اختراع چرخ ، تحولی عظیم در زندگی بشری ایجاد نموده است ، تردیدی وجود ندارد . گذشت زمان و پیشرفتهای عظیم تکنولوژیک به اهمیت این اختراع افزوده است . امروزه صنعت عظیم حمل و نقل زمینی ، ساختمانی و ... مبتنی بر چرخ است.
گذشته از اهمیت جهانی چرخ ، اتکای بیش از حد صنعت حمل و نقل ایران بر حمل ونقل زمینی به وابستگی بیش از حد این صنعت به لاستیک افزوده است . در نتیجه نیاز گسترده و روزافزون کشور به لاستیک ، تولیدات کارخانجات داخلی مصرف رو به گسترش داخلی را پوشش نمی دهد و این امر خود به واردات روزافزون آن و بالطبع وابستگی بیشتر به کشورهای خارجی منجر شده است .
از طرف دیگر به عینه ر جای جای کشور شاهد لاستیکهای فرسوده ای هستیم که به نحوی از انحاء به شیئی بی مصرف و حتی در مواردی فراتر از آن به زباله ای مزاحم بدل گردیده است.
بازیابی لاستیکهای مستعمل علاوه بر تلاش در راستای خود کفایی می تواند در پیشگیری از به هدر رفتن منابع قابل استفاده و خصوصاً پیشگیری ازآلودگی بیجای محیط در اثر انهدام غیر اصولی منبع یاد شده مؤثر باشد.
بررسی تکنولوژی مطلوب از بین تکنولوژیهای قابل استفاده ، به صرفه جویی در منابع لازم جهت سرمایه گذاری هم از نظر کیفی وهم از کمّی می انجامد.
در این تحقیق گذری اجمالی بر مفاهیم اولیه مربوط به صنعت روکش ، تکنولوژیهای موجود و مطلوب خواهیم داشت.