مورد کاوی شماره (15) محکی برای نظریه ها در عرصه عمل

نویسنده

چکیده

مهندس حیدری سرپرست خط تولید شماره 1 از اتاقش خارج شد تا وضعیت بسته محصولاتی را که قرار بود صادر کنند از نزدیک بازرسی کند . تقریباً تمام کارکنان ، محیط کارگاه را ترک کرده و جلوی دفتر کارت زنی ازدحام کرده بودند.
مهندس حیدری در حالی که بسته های محصول نگاه می کرد یک مرتبه متوجه شد یک نفر در حالی که چیزی را زیر کتش پنهان کرده ، به سمت دیوار نزدیک شد ... و چند لحظه بعد چیزی را به آن سوی دیوار کارخانه پرتاب کرد و به سرعت به سمت دفتر کارت زنی کارگران حرکت کرد.