طراحی مبتنی بر بدیهیات ابزاری جهت فازبندی واستقرار سیستم تولیدی

نویسندگان

چکیده

حضور موفقیت آمیز بسیاری ازکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در عرصه رقابت جهانی منوط به این است که بتوانند با استفاده از سیستم‌های تولیدی خاص صنایع خود را مورد حمایت قرار دهند. لازمه انجام چنین کاری شناخت کافی ازعناصر و روابط موجود در سیستم تولیدی مورد نظرمی باشد. دخالت عامل انسانی درسیستم‌های پیچیده تولیدی و اجتماعی و گستردگی آن موجب گردیده تا شناسائی اجزا و تعیین تقدم و تاخر روابط بین عناصر مشکل گردد. شناخت نا کافی نسبت به سیستم و روابط بین اجزا آن موجب طراحی نا مناسب و ایجاد سیستم زمانبندی نا کارا شده است. یکی از ابزارهای مفید در طراحی انواع سیستمها از جمله طراحی و فازبندی سیستمهای تولیدی تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات است.استفاده از دو اصل بدیهی موجب می‌شود که طراحی انجام شده از اعتبار بالایی برخوردار بوده و نسبت به سایر تکنیکها ارجحیت داشته باشد.
بااستفاده از این تکنیک ؛عناصروروابط بین اجزاء سیستم شناسائی شده و بر اساس اصول بدیهی؛ سیستم مورد نظر طراحی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها