الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت "یک رویکرد ریاضی"

نویسنده

چکیده

برنامه ریزی جانشینی مدیریت به عنوان یکی از موضوعات مهم برنامه ریزی نیروی انسانی به فرایند پر کردن خلا ها و تامین نیازمندی های قسمتهای کلیدی و حساس سازمان در رده های مدیریتی اطلاق می شود.
تامین نیازمندی ها با استفاده از نیروی داخلی و خارجی سازمان امکان پذیر است . تامین نیرو از داخل و خارج سازمان هر یک دارای معایبی است . در این مقاله ، با تکیه بر استفاده از نیروهای داخلی سازمان از یک رویکرد ریاضی برای تامین نیازمندی های نیرو استفاده می شود.
ضمن تعریف مسئله ، ساختار مدل ریاضی با تشکیل تابع هدف و محدودیت های تدوین و تشریح شده است . تابع هدف جمع موزون متغییرهای انحرافی بوده که به تغییرهای تصمیمی همچون موجودی نیرو ، انفکاک نیرو ، ترفیعات و حجم نیرو منتسب می شود. محدودیتهای متعددی اعم از محدودیت هدفی و غیر هدفی در نظر گرفته شده است . با نمایش کلی مدل پارامتر ها و نحوه محاسبات آنها اشاره کرد.
مقوله مهم دیگر، پارامتر ها و نحوه تعیین آنهاست.پارامترهایی از قبیل : موجودی نیرو،نرخ ترفیع و انفکاک نیرو از مشاغل و گروه های شغلی و نیز وزن متغییرهای انحرافی تابع هدف در مدل ملاحظه و نحوه تعیین آنها تشریح می گردد. در محاسبه وزن متغیییرهای انحرافی تابع هدف ، با توجه به اهمیت تعیین آنها در تدوین خط مشی های پرسنلی و سازمانی از رویه AHP استفاده شده است.
با تدوین و طراحی مدل ریاضی نیازمندی جانشینی مدیریت و نیز ملاحظات مربوط به نحوه محاسبا ت پارامترها، آزمون مدل در هر سازمان بویژه سازمانی که از مقیاس و رده های مدیریتی لازم برخوردار باشد امکان پذیر خواهد بود