خلاقیت و نوآوری

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابتدا به نقش خلافیت و نواوری در بقای شرکت ها توجه شده و سپس ضمن بررسی تعریفهای خلاقیت و نوآوری ، عوامل موثر در پرورش استعداد و توانایی خلاقیت و نوآوری مورد توجه قرار گرفته است. نقش مدیران در پرورش این استعداد بسیار مهم و حساس است .
آنها با رفتار و عملکرد خود می توانند افراد خلاق و نواور بار بیاورند یا می توانند موجب فرسودگی مغزها را فراهم کنند .
در بین عوامل موثر ایجاد نظام مدیریت مشارکت جو ، تشکیل تیم های کاری ، انگیزه و نواوری ، فرهنگ لازم ، ایجاد واحد تحقیق و توسعه آموزش و ملزومات ساختاری مورد توجه قرار گرفته و در پایان اشاره ای به موانع خلاقیت شده است.