نمایه نویسندگان

ا

  • اعتمادی، مهدی عوامل مؤثر در ارتقای بهره وری در بخش صنعت [دوره 49، شماره 0، 1379]

پ

  • پور، رضا اسماعیل بررسی اثرات اجرای نظام مدیریت مشارکت از طریق سیستم پیشنهادات کارکنان بر وضعیت سازمان ها (مورد بررسی در شرکت تولیدی قطعات خودرو ایران ) [دوره 49، شماره 0، 1379]

ج

  • جزنی، جمال خانی دیدگاه نظام سرمایه داری و اسلام نسبت به فلسفه بازاریابی اجتماعی [دوره 49، شماره 0، 1379]

ر

  • رمضانیان، محمد رحیم بررسی اثرات اجرای نظام مدیریت مشارکت از طریق سیستم پیشنهادات کارکنان بر وضعیت سازمان ها (مورد بررسی در شرکت تولیدی قطعات خودرو ایران ) [دوره 49، شماره 0، 1379]
  • روحانی، محمد علی پروین مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی [دوره 49، شماره 0، 1379]

م