نمایه نویسندگان

آ

  • آذر، عادل برنامه ریزی اولویتی سیاستهای سرمایه گذاری در حمل و نقل [دوره 20، شماره 0، 1372]

ب

  • بازرگان، دکتر عباس نگاهی به کاربرد روشهای ارزیابی در برنامه ریزی توسعه دانشگاهی [دوره 20، شماره 0، 1372]

ح

خ

ر

ز

ش

  • شکن، محمد هاشم بت معرفی پایان نامه : بررسی کاربردی نقش آگاهی مدیران از تئوریها و مفاهیم رهبری در میزان بهره وری در سطح دو کارخانه ذوب آهن اصفهان و شرکت پلی اکریل ایران [دوره 20، شماره 0، 1372]

ط

ف

م