نمایه نویسندگان

پ

خ

  • خادمی، عباس آشنایی با ابعاد و مفاهیم سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری ( DSS) [دوره 22، شماره 0، 1372]
  • خاکی، غلامرضا مورد کاوی (10) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل [دوره 22، شماره 0، 1372]
  • خانچین، غلامرضا بررسی اثرهای تشویقی طرح بهره وری در یکی از کارخانه ها فولادسازی در ایران در سال 1370 [دوره 22، شماره 0، 1372]
  • خدمتی، علیرضا معرفی پایان نامه : مطالعه و بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی در وزارت جهاد سازندگی [دوره 22، شماره 0، 1372]

د

  • درازین، رابرت حرفه ایها و نواوری : رویارویی تفکر وظیفه –ساختاری و ساختارگرایی بنیادی [دوره 22، شماره 0، 1372]

ر

ز

س

  • سرافراز، لیلا آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات [دوره 22، شماره 0، 1372]

ش

ط

ف

م

و

  • واحدی، سید صالح نگرش جامع بر نقشهای امروزی مدیران منابع انسانی در صنعت [دوره 22، شماره 0، 1372]