فرآیند تصمیم گیری شروع به کارآفرینی (مطالعه موردی کار آفرینان ایرانی)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر یک تحقیق تجربی است که با هدف ارایه یک مدل در مورد شروع به کارآفرینی صورت گرفته است. رویکرد این تحقیق بومی کردن موضوعات مربوط به کارآفرینی در چارچوب سیستم اقتصادی و اجتماعی ایران بوده است. مدل ارایه شده منتج از مصاحبه و بررسی موردی 35 کارآفرین ایرانی است. در این مدل شروع به کارفآرینی محصول فراهم آمدن هم زمان پتانسیل کارآفرینی تمایل به کارآفرینی و ایده بر شمرده می شود. این عوامل به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده اند. سپس متغیرهای مستقل موثر بر این متغیرها در سه دسته ویژگی های شخصیتی – سوابق و عوامل محیطی نشان داده می شوند. بدین ترتیب به موضوع نگاهی چند وجهی انداخته شده است – نگرشی ترکیبی از منظور روان شناسی – جامعه شناسی و محیط اقتصادی – در انتهای تحقیق تعریفی بومی از کارآفرینی ایرانی ارایه می شود.

کلیدواژه‌ها