دوره و شماره: دوره 58، شماره 0 - شماره پیاپی 559، پاییز 1381