دوره و شماره: دوره 58، شماره 0 - شماره پیاپی 559، مهر 1381