کاربردی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک مدل ریاضی روش جدیدی جهت برنامه ریزی هم زمان توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات با انجام تجزیه و تحلیل معیارهای مالی‘ عملیاتی‘ وسرمایه گذاری ارایه می گردد. از انجا که راهبردهای بلندمدت هر سازمان با طرح های ظرفیتی تبیین می شود و از طرفی اجرای چنین طرح هایی مستلزم هزینه های بسیار بالا و در عین حال غیرقابل برگشت است از این رو فرایند تصمیم گیری در مورد طرح های توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات مسأله ای حساس و پیچیده در مراکز صنعتی است.
مدل ریاضی حاصل از نوع برنامه ریزی عدد صحیح مختلط شامل متغیرهای پیوسته و صفر و یک است. با توجه به این که مدل حاصل بسیار پیچیده و بزرگ است و قابل حل با روش های تحلیلی موجود نیست از این رو روش حل این مسأله با در نظر گرفتن ویژگی های مدل ریاضی توسعه می یابد. این مدل در چارچوب الگوریتم ژنتیک مختلط طراحی می گردد. در پایان برای اطمینان از اعتبار روش ارایه شده‘ نتایج حل مدل ریاضی با نتایج اجرای الگوریتم ژنتیک پیشنهادی مقایسه می شوند. یک مورد واقعی نیز معرفی و با استفاده از روش پیشنهادی بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها