دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 561، بهمن 1382 (63) 
طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهر نجانی؛ منوچهر محسنی؛ ارین قلی پور


مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

حسین صفری؛ غلامرضا خوش سیما؛ ایوب محمدیان؛ عادل مصلحی؛ کاظم حاکی؛ عماد فرازمند؛ علیرضا تمیزی


مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت

دکتر ابوالحسن فقیهی؛ دکتر مجتبی رجب بیگی


مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی

دکتر داود مجتهد؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش