دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 567، تیر 1382 (61-60) 
نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی