نقدی بر فلسفه های بازاریابی

نویسندگان

چکیده

فلسفه ی منفعت طلبی در بازاریابی مشکلاتی را برای جامعه امروزی به وجود آورده است و این مشکلات باعث پیدایش نظریه های انتقادی در حوزه بازاریابی شده که عمدتا ریشه در جامعه شناسی مطالعات فرهنگی و... دارند. با طرح نظریه های انتقادی مباحثی مانند نوع دوستی راهبردی – نظریه قراردادهای اجتماعی – بازاریابی روشنگرانه – چارچوب اخلاق بازاریابی – بازاریابی سبز – بازاریابی محیطی و... طرح گردید. در هر یک از این نظریه ها سعی شده است تا به نوعی فلسفه ی منفعت طلبی بازاریابی و مشکلات ناشی از آن کاهش داده شود.
نظریه های انتقادی بازاریابی تحت عنوان بازاریابی اجتماعی به عنوان فلسفه جدیدی از بازاریابی در کنار سایر فلسفه های بازاریابی – تولید – محصول – فروش – و بازاریابی مطرح می شود ولی این فلسفه نیز آن طور که باید و شاید نتوانسته است مشکلات منفعت طلبانه بازاریابی را حل نماید. به قول مارتین فلسفه ی بازاریابی اجتماعی نیز خود ابزار منفعت طلبانه بازاریابی شده است.

کلیدواژه‌ها