دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 563، پاییز 1382 (62) 
1. تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

دکتر فرج اله رهنورد؛ خانم ایران رادمنش