دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 563، مهر 1382 (62) 
تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

دکتر فرج اله رهنورد؛ خانم ایران رادمنش