به کارگیری الگوریتم SA ( Simulated Annealing ) برای تعویض پیش گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی

نویسنده

چکیده

این مقاله الگوریتم SA ( Simulated Annealing ) را بعنوان یک الگوریتم ابتکاری و هوشمند جهت برنامه ریزی بهتر تعویض قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی مورد بررسی قرار می دهد نتایج حاصل از الگوریتم با روش متداول مقایسه شده و عملکرد آن را در قالب کیفیت جواب و سرعت محاسبات نشان می دهد

کلیدواژه‌ها