استراتژی بازاریابی هوشمند

نویسندگان

چکیده

به نظر می رسدکه استراتزی هیا بازاریابی از جمله استراتژی های مفید و کارساز برای خلق مزیت رقابتی پایدار باشند هر چند که وجود سایر استراتژی های وظیفه ای نیز لازم می باشد بنا بر یک رویکرد ترکیبی یک پارچه سازمان ها می توانند استراتژی های بازاریابی خود را بر مبنای قابلیت ها و توانمندی های داخلی و جایگاه خارجی ( محیط و بازار ) توسعه دهند در راستای پایداری مزیت رقابتی استراتژی های بازاریابی دو نقش اساسی ایفا می کنند تشویق مشتریان به بازگشت ( بر اساس دیدگاه بازار محور) و 2- ایجاد شایستگی های متمایز از طریق دستیبابی به VRIO شامل چهار ویژگی ارزشمند و کمیاب و غیر قابل تقلید و قابل سازماندهی ) در محیط متلاطم امروز سازمان ها با ید دانش نو آورانه را بعنوان یک ورودی جدید ( فراتر از قابلیت داخلی و جایگاه محیطی عنوان ورودی های موجود ) برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار و توسعه استراتژی بازاریابی هوشمند به پیندارند در این مقاله به دنبال افزودن یک دیدگاه جدید به منظور توسعه استراتژی بازاریابی هستیم بر اساس این دیدگاه سازمان برای دستیابی به عملکرد عالی باید از طریق خلق و به کارگیری دانش نوآورانه نسبت به توسعه استراتژی بازاریابی هوشمند اقدام و مزیت رقابتی خود را پایدار نماید

کلیدواژه‌ها