دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 562، تابستان 1383 (65) 
2. طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا

دکتر محمدجواد اصغر پور؛ دکتر سید ذبیح الله هاشمی


5. استراتژی بازاریابی هوشمند

دکتر سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقا زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی