دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 562، تیر 1383 (65)