دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 566، فروردین 1383 (64) 
الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

دکتر سید ابوالقاسم علوی؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ اصغر مشرف جوادی