دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 569، مهر 1383 (66) 
نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ میکائیل برقی