نظریه پردازی در مدیریت ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی

نویسنده

چکیده

معمولات از آثار علمی عرضه شده در گرایش های مختلف مدیریت انتظار می رود تا نقشی در بهبود دانش موجود ایفا کنند به عبارت دگیر نشان دهند که میزان ارزش افزوده آنها در قلمرو علم سازمان چیست از این رو همیشه پرسش هایی در این زمینه مطرح می شود که چگونه می توان نسبت به ارزش افزوده ی نظری یک اثر علمی قاوت کرد معیارهای ارزیابی سهم نظری یک رساله یا مقاله مفهومی کدامند در این مقاله با مروری اجمالی بر اهبردهای دوگانهی نظریه پردازی یعنی راهبرد نظری و پژوهش و راهبرد پژوهش و نظریه و شیوه ی عمومی نظریه پردازی ( بر اساس راهبرد نخست ) معیارهایی برای ارزیابی و قضاوت در مورد سهم نظری یک مدل مفهومی یا پژوهش تجری در حوزه ی علم سازمان ارائه خواهد شد

کلیدواژه‌ها