ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک مدل تحلیل پوششی داده های چند هدفه برای ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی هواپیمائی ارائه شده است این مدل در پی یافتن راه حلی برای مرتفع نمودن مشکلات مدل های کلاسیک طراحی شده است از مهم ترین مشکلات مدل های کلاسیک یکی قدرت تشخیص و رتبه بندی ضعیف بین واحدها و دیگری وجود توزیع غیر واقعی وزن های ورودی ها و خروجی ها است در این مقاله سه مدل ارزیابی کارایی با سه معیار مختلف معرفی شده است هر مدل یک معیار ارزیابی کارایی را ارائه نموده و در پی بهینه کردن آن است در مدل اصلی پیشنهاد شده این سعه معیار با هم معیار ارزیابی کارایی واحدهای سازمانی قرار می گیرند و یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه طراحی می شود که مشکلات مدل های قبلی را مرتفع نموده و می تواند ارزیابی واقع بینانه تری از کارایی آژانس های هواپیمائی ارائه دهد

کلیدواژه‌ها