تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب

نویسندگان

چکیده

برای انجام این تحقیق با عنوان تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب با استفاده از تکنیک تاپسیس تکنیک فاصله از گزینه ایده ال ابتدا با مطالعه منابع کتاب خانه ای و اینترنتی و سایر تحقیقات و مطالعات مرتبط با موضوع و سپس با مصاحبه و نظر خواهی از مدیران ارشد و کارشناسان خبره سازمان هواپیمائی و استادان متخصص که نظرات آنان می توانست موثر باشد جمع آوری و عوامل موثر بر موضوع توسط پرسش نامه ای به منظور ارزیابی و تعیین درجه اهمیت هر کدام از عوامل در اختیار پاسخ دهندگان قرار داده شده ÷س از استخراج داده ها مشخص شد که تمامی عوامل مورد بررسی از درجه اهمیت بالا و تقریبا یکسانی در مکان یابی هاب هوایی برخوردار هستند هجده شاخصه که بیش ترین تاثیر را در مقوله مکان یابی هاب هوایی داشتند انتخاب و به شاخصه های فرعی تقسیم و تعیین وزن شدند که امکان بررسی هر یک از آنها به صورت مجزا به وجود آید به منظور دستیابی به شاخص اصلی با هم ادغام شدند و نتایج نهایی بعنوان بخشی از داده های مورد نیاز حل مدل تحقیق در تدوین پرسش نامه مقایسات زوجی فرودگاه ها و پرسش نامه عواملی که از حالت کیفی بیشتری برخوردار بودند استفاده شدند نهایتا با استفاده از نرم افزار اکسل مدل تحقیق حل شده است

کلیدواژه‌ها