انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم برای انتخاب مدیر عالی پردازش شده است الگوریتم یاد شده یک ساختار سلسله مراتبی را ایجاد کرده که به کمک فن تحلیل سلسله مراتبی فازی حل می شود این الگوریتم قادر است بهترین فرد را برای تصدی سمت مدیریت عالی سازمان از بین افراد با صلاحیت برگزیند برتری اصلی این مدل در تیکه بر تناسب ویژگی های نامزدهاست سمت مدیریت با ویژگی های سازمان یا شرکت مربوط است دقت فن تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب به دلیل ترکیب مفاهیم کمی و کیفی و نیز در نظر گرفتن یک طیف در محدود ه هر پاسخ بسیار بیشتر از فنون دیگر است از این رو روش ارائه شده در این تحقیق یک فرایند معتبر در امر انتخاب مدیر عالی سازمان است نتیجه این تحقیق مدلی شامل چهار جز ورودی ویژگی های نامزد و مشخصات سازمان فرایند تلفیق و ترکیب معیارها با محاسبات فن تحلیل سلسله مراتبی فازی خروجی ( درجات تناسب هر یک از نامزدها برای تصدق سمت مدیریتی مورد نظر و مشخص شدن مدیر مناسب ) و با زخور است

کلیدواژه‌ها