بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی

نویسندگان

چکیده

امروزه بارزترین شاخص موفقیت و پیشرفت دانشگاه کارایی اعضای هیات علمی آن است از آنجا که مدیریت در سازمان مهم ترین منبع و کلید بهبود کارایی است ضروری است که مدیران گروه های آموزشی دانشگاه ها از طریق برنامه ریزی صحیح و اصولی در ابعاد اداری آموزشی و علمی با ایجاد محیط مناسب و شرایط مادی و معنوی مطلوب برای اعضای هیات علمی موجبات کارایی هر چه بیش تر از آنان را فراهم نمایند این تحقیق بر آن است تا به بررسی تاثیر وظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی در دانشگاه اصفهان به پردازد به منظور بررسی این موضوع از روش توصیفی همبستگی استفاده گردیده است یافته های تحقیق نشان داد که 1- وظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی تاثیر دارد 2- بین نظرات اعضای هیات علمی با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آن ها در خصوص وظایف مدیران گروه های آموزشی تفاوتی وجود ندارد

کلیدواژه‌ها