جبران خدمات

نویسنده

چکیده

جبران خدمات مفهوم گسترده ای است که فرآیند طراحی نظام های حقوق و دستمزد، نظام هایپاداش، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، و همچنین تنظیم جداول حقوق و پاداش را پوشش می دهد.
این مقاله به بررسی مفاهیم جبران خدمات، متغیر های مهم محیطی اثرگذار بر جبران خدمات از قبیل وضعیت اقتصادی، مقررات حکومتی و فرهنگی ، راهبردها و خط مشی های پرداخت تحلیل ابعاد پرداخت منصفانه ، تناسب حد کفایت و رقابتی بودن توجه دارد، و ارتباط جبران خدمات را در تعامل با راهبردهای سازمان از تولد تا تجدید حیات یک کالا را ارائه می دهد، در این مقاله تالش گردیده است که تأثیر چهار عامل : قابلیت رقابت خارجی، ثبات داخلی، مشارکت های کارکنان و ماهیت اداره بر خط مشی های پرداخت تبیین شده و ارتباط آنها با اهداف جبران خدمات تحلیل گردد، تا امکان انتخاب نظام پرداخت مناسب فراهم گردد، و بر اساس آن، فنون پرداختی انتخاب شود. در این راستا جهت نشان دادن ارتباط اهداف با خط مشی ها ، سه نوع خط مشی رهبری، هماهنگی، و پیروی در بازار عرضه و تقاضای کار مطرح و بر این اساس نیز تأثیر ساختار پرداخت را در پیامد های سازمانی از نظر تغییر نگرش کارکنان به پذیرش آموزش، پیشرفت شغلی و همچنین کاهش شکایات و ضایعات مورد تحلیل قرار می دهد، و در نهایت جبران خدمات بر اساس تعامل ساختار و رویه ها، در رابطه با شغل، دانش و مهارت کارکنان بررسی شده و توصیف متناسب را ادامه می دهد.

کلیدواژه‌ها