دوره و شماره: دوره 45، شماره 0 - شماره پیاپی 970، تابستان 1378 
2. جبران خدمات

دکتر سید رضا سید جوادین


3. سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی