بررسی رابطه بین سطح برخورداری از مهارت های مدیریتی، شخصیت و تنیدگی (بررسی یک مورد خاص)

نویسنده

چکیده

امروزه تنیدگی ،زندگی انسان را بسیار تهدید کرده و تأثیرات ویرانگر آن بر زندگی فردی و اجتماعی کاملاً نمایان است. تنیدگی سبب رسیدن آسیب های فراوان به کارکنان و سازمان می شود. انسان وظایفی را که در وضعیت عادی به سادگی انجام می دهد در وضعیت تنیدگی با دشواری به اجام می رساند. این پژوهش به بررسی رابطه بین سطح بر خورداری از مهارت های مدیریتی، شخصیت و تنیدگی و میزان تنیدگی در مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر همدان می پردازد. در انجام این پژوهس از روش میدانی – پیمایشی استفاده شده است و اطلاعات لازم از طریق سه پرسشنامه مهارت، شخصیت و تنیدگی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از اطلاعات ، بیانگر وجود رابطه بین سطح برخورداری از مهارت های مدیریتی، شخصیت و تنیدگی است.

کلیدواژه‌ها