استراتژی مبتنی بر ارزش ها در نظام آموزشی

نویسنده

چکیده

یکی از روش های تنظیم استراتژی در سطح کل سازمان، روش مبتنی بر ارزش ها می باشد.در این مقاله تعاریف کلی استراتژی،مفهوم ارزش، و انعکاس ارزش ها بر یک نظام آموزشی مطرح و تشریح گردیده است.ارزش ها باید در صحنه‌ی عمل با منافع و نتایج نظام آموزشی مرتبط باشند. درک و شناخت ارزش ها و میزان تفاوت ها یا شباهت های ارزش ها و باورهای مدیران با سایر اعضای سیستم آموزشی مقدمه‌ی تدوین استراتژی مبتنی بر ارزش ها در یک نظام آموزشی است. پس از ارایه‌ی تأکیدات فوق بر روی ارزش ها در پایان مقاله،مراحل تنظیم استراتژی مبتنی بر ارزش ها در یک دانشگاه به اختصار تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها