دوره و شماره: دوره 47، شماره 0 - شماره پیاپی 975، زمستان 1378 
3. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی