طرفداران و مخالفان مدیریت مشارکتی

نویسنده

چکیده

مشارکت یک مفهوم چند چهره است و به همین دلیل پژوهشگران ممکن است ادراک متفاوتی از آن داشته باشند. گروهی با تکیه بر مزایا و منافع مشارکت ، آن را در حد افراطی خود راه حل بسیاری از مسایل سازمانی به حساب می آورند . در مقابل ، مخالفان مشارکت با بزرگنمایی معایب مشارکت، درصدد نفی کامل آن برآمده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که مدیریت مشارکتی یک بهترین روش نیست، اثر بخشی آن تابعی است از شرایط محیطی و برآیند نیروهای بازدارنده و جلوبرنده کهموفقیت آن را رقم می زنند.