بررسی برنامه ریزی و سیاستگذاری همکاریها و مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی کشور با مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و فرهنگی سایر کشورها

نویسنده

چکیده

به منظور هماهنگی فعالیتهای همکاریها و مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در چارچوب سیاستها و استراتژیهای برنامه اول توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تدوین برنامه عملیاتی برای اجرای برنامه های بخش آموزش عالی و تحقیقات برنامه پنج ساله و در اختیار قرار دادن الگوی همکاری و مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی برای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و فرهنگی متناسب با برنامه آنها بر اساس نظام تمرکز در سیاستگذاری و هدایت و نظارت از سوی وزارت متبوع این نوشتار عرضه می شود.